Stichting Cantate­diensten Klooster­kerk

Iedere laatste zondag van de maand klinkt tijdens de kerkdienst in de Kloosterkerk (Den Haag) een cantate van J.S. Bach. Dirigent Jos Vermunt leidt het Residentie Bachkoor of het Residentie Kamerkoor, het Residentie Bachorkest en de solisten. De uitvoeringen zijn van hoog muzikaal niveau. De predikant van de Kloosterkerk en gastpredikanten zijn voorganger in deze diensten. Zij slagen erin, een gesprek te laten ontstaan tussen de bijbeltekst waarop de cantate gebaseerd is, de weergaloze muziek van Bach én de luisteraars in de kerk. Woord en toon versterken elkaar in deze diensten, dat geeft ze een bijzonder karakter.

De dienst met cantate begint om 10:30 uur. Er is altijd oppas voor de kinderen, kindernevendienst voor leerlingen van het basisonderwijs, en koffie en thee na afloop van de dienst in de Wandelruimte.

Collectes en giften

Aan de Cantatediensten zijn hoge kosten verbonden. De collecte na afloop van de dienst dekt maar de helft van de uitgaven. Aan alle bezoekers wordt daarom om een gift naar draagkracht gevraagd, waarbij als richtbedrag € 10,00 geldt. Om de Cantatediensten voort te kunnen zetten zijn echter extra inkomsten nodig. Voor dit doel is de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk opgericht.

Draagt u ook een steentje bij?

De Stichting Cantatediensten Kloosterkerk is verantwoordelijk voor organisatie en productie van de maandelijkse cantatediensten. De cantatediensten zijn een kostbaar goed. De collecte na afloop van de dienst dekt lang niet alle kosten. Om de bijzondere traditie van ruim 55 jaar cantatediensten te continueren zijn extra inkomsten hard nodig.

Daaraan kunt u bijdragen door periodiek of eenmalig een gift over te maken op rekening NL60 INGB 0001 9913 20 t.n.v. Stichting Cantatediensten Kloosterkerk. Ook een legaat is zeer welkom. De stichting heeft de ANBI-status, zodat giften en legaten doorgaans aftrekbaar zijn.