Home » Privacyverklaring Vrienden van de Residentie Bach Ensembles

Privacyverklaring Vrienden van de Residentie Bach Ensembles

PRIVACYVERKLARING
als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG-EU / PbEU2016. L 119)

Stichting Vrienden van de Residentie Bach Ensembles , bij afkorting te noemen SV-RBE, (KvK 4115.4787), gevestigd te Den Haag, is verantwoordelijk voor het beheer en de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Barnsteenhorst 386
2592 ES Den Haag

vriendenrbe@gmail.com

T. 06 30 17 47 63

http://www.bachensembles.nl/organisatie/SV-RBE


De secretaris is vanuit zijn hoedanigheid tevens 'functionaris gegevensbescherming' van de SV-RBE. Hij is te bereiken via de bovenstaande gegevens.

SV-RBE heeft als statutair doel: "het financieel ondersteunen van de, onder de naam Residentie Bach Ensembles samenwerkende, vereniging: Residentie Bachkoor, vereniging: Residentie Kamerkoor, stichting: Residentie Bachorkest en stichting: Stichting Cantatediensten Kloosterkerk, alle gevestigd te ‘s-Gravenhage, ten behoeve van de uitvoering van koormuziek voor een breed publiek en muziekeducatieprojecten voor jongeren".

SV-RBE heeft de culturele ANBI status verworven met de bijbehorende financiële voordelen bij het verwerven van geldmiddelen die bestaan uit giften/donaties in de brede zin van het woord, schenkingen, legaten en erfstellingen.
Zij richt zich tot individuele particulieren, als goede gevers en donateurs in de brede zin van het woord. Dit brengt mee dat in deze context, op verzoek, persoonsgegevens door gevers/donateurs worden verstrekt aan SV-RBE, die door SV-RBE legitiem en rechtmatig worden beheerd en verwerkt.

SV-RBE vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar relaties van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Het betreft de persoonsgegevens van vrienden, goede gevers en donateurs in de brede zin van het woord, met inbegrip van de persoonsgegevens die voortvloeien uit schenkingen, legaten en erfstellingen.

Het bewaren en gebruiken van persoonsgegevens behoort tot de normale bedrijfsvoering van de SV-RBE, met name om de administratie in te richten en te beheren en om verantwoording af te leggen.
Het betreft de volgende administraties:

 1. de registratie van vrienden, goede gevers en donateurs in de brede zin van het woord;
 2. de financiële administratie, inclusief de controle/uitwisseling met de Belastingdienst in het kader van de culturele ANBI status;

De persoonsgegevens die door SV-RBE worden verwerkt wanneer gebruik wordt gemaakt van haar dienstverlening als culturele Algemeen nut beogende instelling en mede voor dat doel, voor zover nodig gegevens worden verstrekt zoals de volgende:

 • Aanhef (geslacht)
 • Voornaam (en/of voorletters) en achternaam
 • Geboortedatum (staat geregistreerd in de overeenkomst voor een 5-jarige periodieke gift)
 • Adres en woonplaats
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Aard, omvang en frequentie van de gift of donatie in de brede zin van het woord
 • Burgerservicenummer (staat geregistreerd in de overeenkomst voor een 5-jarige periodieke gift)

SV-RBE heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze gegevens voor de realisatie van haar doelstelling, bij het verwerven van geldmiddelen en voor haar dienstverlening aan vrienden, goede gevers en donateurs in de brede zin van het woord, waarmee financiële belangen gemoeid zijn.
Omdat SV-RBE haar dienstverlening altijd wil verbeteren, worden persoonsgegevens gebruikt voor communicatie met vrienden, goede gevers en donateurs in de brede zin van het woord: voor enquêtes, tevredenheidsonderzoeken en communicatiemiddelen, zoals nieuwbrieven en uitnodigingen voor bijeenkomsten, lezingen e.d.

Voorts worden persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van giften/donaties, schenkingen, legaten of erfstellingen;
 • het verzenden van nieuwsbrieven, reclamefolders en verschillende aankondigingen;
 • telefonisch contact of contact per e-mail, indien dit nodig is voor dienstverlening;
 • informatie over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • op grond van een wettelijke verplichting, zoals gegevens die nodig zijn voor het behouden van de culturele ANBI status;
 • het afhandelen van 5-jarige overeenkomsten voor een periodieke gift

De website van SV-RBE en/of de dienstverlening heeft niet het oogmerk persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers (www.bachensembles.nl/organisatie).

Bewaartermijn van persoonsgegevens
SV-RBE bewaart de persoonsgegevens overeenkomstig de wettelijke bewaartermijn(en) en voor het overige niet langer dan strikt noodzakelijk is, gelet op de doelen waarvoor de gegevens verstrekt zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
SV-RBE verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden op grond van een wettelijke verplichting en niet anders dan strikt nodig is voor de uitvoering van haar doelstelling en samenhangende dienstverlening aan vrienden, goede gevers, donateurs in de brede zin van het woord, erflaters, schenkers.
Omwille van de realisatie van haar statutaire doel is SV-RBE functioneel betrokken bij de Residentie Bach Ensembles samenwerkende verenigingen en stichtingen in de context waarvan persoonsgegevens worden uitgewisseld. Zie ook www.bachensembles.nl/organisatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
SV-RBE neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die aanzienlijke (rechts)gevolgen voor vrienden, goede gevers en donateurs kunnen hebben. Het gaat hierbij om automatische, door computerprogramma's of -systemen gegenereerde besluiten, zonder dat daar een bevoegde persoon of functionaris namens SV-RBE handelend optreedt.

Cookies, of vergelijkbare technieken
SV-RBE gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken in haar website.

Rechten van geregistreerden; gegevens inzien, - aanpassen of - verwijderen
Geregistreerden hebben het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens hebben zij het recht om de toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen het verdere beheer en verwerking van hun persoonsgegevens door SV-RBE.
Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, een bericht over intrekking van toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens kan worden ingediend via vriendenrbe@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage e.d. door de juiste persoon is gedaan, wordt verzocht om een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Geadviseerd wordt in deze kopie de pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het burgerservicenummer (BSN) onleesbaar, ‘zwart' te maken. Dit ter bescherming van de privacy. SV-RBE reageert zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken op een dergelijk verzoek.

Gestuurde of gemailde ID-bewijzen worden na controle door SV-RBE direct vernietigd c.q. uit het
emailbericht verwijderd. ID-bewijzen worden niet opgeslagen of verwerkt. Bij bezwaar tegen het opsturen of mailen van een ID-bewijs, kan in plaats daarvan ook via vriendenrbe@gmail.com
een afspraak worden gemaakt, waarbij inzage in het ID-bewijs volstaat.

SV-RBE wijst op de mogelijkheid een klacht bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, in te dienen. Dit kunt u doen via deze link:

Beveiliging van persoonsgegevens
SV-RBE neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen.
Als u de indruk hebt dat uw gegevens desondanks niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik e.d., neemt u dan contact op via vriendenrbe@gmail.com.

Den Haag, september 2019
Stichting Vrienden van de Residentie Bach Ensembles

Bestel uw kaarten

Toegangskaarten voor het lopende seizoen kunt u hier bestellen.