Home » Privacyverklaring Vereniging Residentie Bachkoor

Privacyverklaring Vereniging Residentie Bachkoor

PRIVACYVERKLARING
van de Vereniging Residentie Bachkoor, als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG - EU / PbEU 2016 L 119)

Vereniging Residentie Bachkoor (KvK 4040.9860) gevestigd te Den Haag is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
De secretaris is in hoedanigheid de functionaris gegevensbescherming van Vereniging Residentie Kamerkoor en te bereiken via bestuur@residentiebachkoor.nl en via www.bachensembles.nl/organisatie.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vereniging Residentie Bachkoor verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en u voor dat doel deze gegevens heeft verstrekt.

Hieronder vind u de persoonsgegevens die wij beheren en verwerken:

 • Aanhef (geslacht)
 • Voornaam (en/of voorletters) en achternaam
 • Geboortedatum
 • Stemsoort
 • Datum van begin en einde van het lidmaatschap
 • Adres en woonplaats
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Vereniging Residentie Bachkoor heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze gegevens voor de goede begeleiding van uw lidmaatschap van de vereniging.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet het oogmerk persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers (www.bachensembles.nl/organisatie)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vereniging Residentie Bachkoor verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw contributiebetaling en overige, incidentele betalingen;
 • u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is voor onze dienstverlening aan u;
 • het verzenden van nieuwsbrieven;
 • op grond van een wettelijke verplichting en voor onze ledenadministratie;

Geautomatiseerde besluitvorming
Vereniging Residentie Bachkoor neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die aanzienlijke (rechts)gevolgen voor u kunnen hebben. Het betreft hier automatische door computerprogramma's of -systemen gegenereerde besluiten; zonder dat daar een bevoegde persoon of functionaris namens de Vereniging Residentie Bachkoor handelend optreedt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vereniging Residentie Bachkoor beheert en bewaart uw persoonsgegevens als lid en oud-lid van de vereniging niet langer dan strikt nodig is voor de doelen waarvoor u de gegevens op verzoek hebt verstrekt. De Vereniging hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Aanhef (geslacht), voornaam of voorletters en achternaam, geboortedatum, adres en woonplaats, telefoonnummers, e-mailadres en bankrekeningnummer worden bewaard voor de duur van het lidmaatschap (dynamisch) en de bewaartermijn van de wettelijk verplichte ledenadministratie (statisch).

Delen van persoonsgegevens met derden
Vereniging Residentie Bachkoor verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van (de overeenkomst van) het lidmaatschap en/of op grond van een wettelijke verplichting.

De rechtspersoon Vereniging Residentie Bachkoor is lid van de maatschap Residentie Bach Ensembles (RBE). Deze is opgericht voor de organisatie en realisatie van de gezamenlijke concertpraktijk RBE. Ook de Vereniging Residentie Kamerkoor, de Stichting Residentie Bachorkest en de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk zijn onderdeel van deze maatschap.
Voor de onderlinge communicatie en de onderlinge dienstverlening worden binnen de maatschap RBE de persoonsgegevens gedeeld en gebruikt die het (mede) mogelijke maken de verschillende werkzaamheden binnen (de concertpraktijk van) de RBE uit te voeren.

Ter bescherming van de persoonsgegevens is een aantal bepalingen tot regeling van het strikt interne gebruik van persoonsgegevens in de maatschapsovereenkomst RBE opgenomen. Hiermee is de bescherming van persoonsgegevens onderwerp van onderling overleg en afstemming binnen de maatschap RBE.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vereniging Residentie Bach gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens hebt u het recht om de toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen het verdere beheer en verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging Residentie Bachkoor.
U hebt ook het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens; dit houdt in dat u kunt verzoeken en bijgevolg met uw toestemming, de gegevens waarover de Vereniging rechtmatig beschikt naar u of een door u aangegeven en geïdentificeerde organisatie of instelling te verzenden.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen via bestuur@residentiebachkoor.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u persoonlijk is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wij adviseren u in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) 'zwart' te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Opgestuurde of gemailde ID-bewijzen worden door ons na controle direct vernietigd c.q. uit het de e-mailbericht verwijderd. ID-bewijzen worden niet opgeslagen of verwerkt. Als u bezwaar hebt tegen het opsturen of mailen van uw ID-bewijs, kunt u in plaats daarvan ook via
bestuur@residentiebachkoor.nl een afspraak maken, waarbij inzage in uw ID-bewijs volstaat.

Vereniging Residentie Bachkoor wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vereniging Residentie Bachkoor neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens desondanks niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik e.d., neemt u dan contact op via bestuur@residentiebachkoor.nl.

Den Haag, april 2018
Vereniging Residentie Bachkoor

Bestel uw kaarten

Toegangskaarten voor het lopende seizoen kunt u hier bestellen.